Diskutujte k tématu Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání

Oponentní komentář k textu Mgr. Jany Matoušové

Mgr. Radka Renzová

Ráda bych reagovala na článek paní ředitelky Matoušové, který se týkal inkluzivního vzdělávání. Paní ředitelka, myslím si, velmi srozumitelně vyjádřila smysl inkluzivního vzdělávání, popsala jeho výhody i náročnost. Zmínila potřeby materiálního i personálního zabezpečení.

Při setkávání na konferencích o inkluzivním vzdělávání je právě zabezpečení nejožehavějším tématem v diskuzi spolu s obavou, že „slabší žáci“ budou ve třídě určovat úroveň vzdělávání.

U nás v Modré škole se snažíme inkluzivní vzdělávání realizovat. Vytýčili jsme si ho čtyřmi okruhy: individualizace výuky a hodnocení, odpolední aktivity nezaměřující se na výkon, spolupráce s rodiči a vzdělávání pedagogů. Zabezpečení získáváme z projektů Pardubického kraje, MŠMT a Evropské unie. Zmínila bych tříletý projekt Partnerství bez předsudků a navazující tříletý projekt Učíme se společně.

Partnerství bez předsudků

Projekt Partnerství bez předsudků je realizován ZŠ a MŠ Svitavy – Lačnov v období 1. 10. 2009 až 30. 6. 2012. Zaměřuje se na zlepšení rovného přístupu ke vzdělávání pro žáky naší základní školy ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci projektu jsou podpořeni i rodiče žáků. Celkové náklady projektu činí 2 962 337 Kč, z toho 85% je hrazeno ze strukturálních fondů EU a 15% ze státního rozpočtu. Partnerem projektu Partnerství bez předsudků je město Svitavy. Základními aktivitami projektu jsou:

Tvorba individuálních vzdělávacích plánů

Tvorba a realizace IVP každého žáka, zahrnutého do projektu, obsahuje cíle a typy doporučených aktivit k jejich naplnění. Žák má tak možnost rozvoje dle vlastních možností.

Doučování

Každý zapojený žák má možnost využít každý den doučování podle aktuálních potřeb vytyčených ve svém plánu, kde si může s podporou odborného asistenta vypracovat své domácí úkoly. K doučování je i plně využíván výukový software.

Modrý tábor

Jde o zorganizování příměstského tábora, kde se žáci věnují rozvoji svých dovedností a schopností, přípravě na nový školní rok formou zábavných a atraktivních činností s využitím rozmanitých pomůcek. Žáci zde také rozvíjí své sociální kompetence a celkově zvyšují svoji šanci na plnou integraci.

Řemeslná dílna

V rámci dílny jsou žáci vedeni k samostatné práci, která má praktický užitek. Žáci si vyberou nebo dostanou zadání výrobku, který je potřeba vyrobit pro školu nebo jiné účely. Žáci musí vytvořit návrh, sestavit propočet ceny a napsat písemný projekt výrobku s popisem základní funkce atd.

Pěstitelská dílna

V rámci této dílny žáci rozvíjejí své postoje v environmentální problematice, snaží se prohloubit svůj vztah k přírodě a její ochraně. Hlavní činností této dílny je aktivní práce na pozemku, jeho úprava a výsadba květin i zeleniny, správné využití kompostu. Dále se žáci seznamují s pokojovými rostlinami, které sází i přesazují.

Peníze v rodině

Cílem této dílny je připravit žáky na život v současné společnosti, pomoci jim rozumět situacím, které souvisejí s financemi. Naší snahou je vychovat žáky k zodpovědnému nakládání s rodinnými financemi, vést je k plánování a šetření. Žáci pracují se sestaveným rodinným rozpočtem, zjišťují ceny různých komodit apod.

Romské plamínky

Žáci pod vedením odborného koordinátora sestavují každý rok brožuru rozhovorů a fotografií s Romy zaměstnanými na různých pracovních pozicích, rozhovory jsou doplněny o obrázky žáků s tématem: Čím bych chtěl být.

Zvládnu to

Ve spolupráci s partnerem – městem Svitavy žáci získávají sociální dovednosti pro jednání na sociálním odboru městského úřadu, v bance, na poště, na úřadu práce, v restauraci, na policii, u lékaře, na nádraží, v muzeu a v knihovně. Součástí aktivity jsou také přednášky koordinátora prevence kriminality.

Modrá poradna

Rodiče mají možnost přijít dle vlastního zájmu nebo jsou pravidelně zváni ke konzultaci problémů spojených s hygienou dětí, přípravou dětí do školy, pravidelnou docházkou do školy. Rodiče se pokoušíme více zaangažovat ve školním prostředí a vysvětlujeme jim výhody a potřeby vzdělávacího systému.

Socioterapeutická dílna pro rodiče

Na pravidelných sobotních dílnách je připraven program pro děti i rodiče.  S rodiči diskutuje lektor dílen o problémech ze sociální, finanční, rodinné, pracovní, výchovné a jiné oblasti. V průběhu projektu jsme navázali partnerství s domovem na půli cesty Květná zahrada, kam jezdíme na brigády.

Podpůrné vzdělávání pedagogů

Vzdělávací kurzy probíhají v prostorách Modré školy. Obsahově se kurzy přizpůsobují konkrétním potřebám. Jedná se o kurz Respektovat a být respektován, montessori pedagogika, videotrénink interakcí, konzultace se specialisty.

Od 1.9.2012 do 31.3.2015 navazujeme na Partnerství novým evropským projektem.

Učíme se společně!

Projekt Učíme se společně! je zaměřen na rozvoj inkluzivního vzdělávání v ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov. Některé aktivity budeme inovovat (vzdělávací plány, doučování, Modrý tábor, Modrá poradna, dílny, Romské plamínky, socioterapeutická dílna s rodiči, vzdělávací kurzy pro pedagogy). Rozšíříme cílovou skupinu o děti a rodiče v MŠ a budeme se věnovat i novým klíčovým aktivitám:

Tvorba metodiky pro diagnostiku a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a sociálně znevýhodněnými dětmi v mateřské škole

V rámci této aktivity vytvoří odborný pracovník detailní metodický návod pro pedagogickou diagnostiku a práci s dětmi v předškolním prostředí. Jedná se o odhad např. špatné jemné motoriky, omezené slovní zásoby, slabých nebo zcela chybějících hygienických a sociálních návyků, špatného vnímání nebo propojování pojmů, nedostatečné komunikační dovednosti, ale také určitého nadání. Kromě diagnostiky bude metodika obsahovat také doporučené aktivity pro práci s dětmi nad rámec běžných aktivit v mateřské škole. Součástí bude také doporučení vhodného využívání interaktivní techniky pro inkluzivní vzdělávání v MŠ.

Podpora asistentů pedagoga

Odborná koordinátorka vytvoří na základě zkušeností příručku pro výběr, zaškolení, rozvoj a práci s asistenty pedagoga pro sociokulturně znevýhodněné žáky. Příručka bude obsahovat doporučený kompetenční profil asistenta pedagoga, popis náplně této pozice, metodika a případové studie.

Rozvoj inkluzivního prostředí ve škole

V rámci této aktivity budou zpracovány překlady odborných materiálů ze zahraničí (Švédsko, Nizozemí aj.) s inkluzivní tematikou.

V Modré škole obavy o snížení kvality výuky při inkluzivním vzdělávání nemáme. Naopak, snaha o individualizaci učiva a hodnocení je pro nás všechny výzva dosahovat ty nejlepší možné osobní výsledky bez srovnávání s ostatními.

Ke článku paní ředitelky Matoušové bych připojila ještě zkušenost s celkovým rozvojem emoční a sociální inteligence v inkluzivním prostředí. Kromě materiálního a personálního zabezpečení to klade ještě velké nároky na podporu pozitivní školní atmosféry bez soutěžení a srovnávání. Intenzivně se sociálním a etickým tématům nebo také dramatizování problémových situací věnujeme v ranních diskuzních kruzích, etické výchově. Věříme, že tak nejen budujeme společnost, z níž nejsou vylučováni lidé s odlišností. Doufáme, že v sobě i dětech vychováváme sebevědomé jedince bez nerealizovatelných nároků na sebe samého.

Mgr. Radka Renzová

Autorka je ředitelkou Základní a mateřské školy Svitavy - Lačnov.

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.