Diskutujte k tématu Vzdělávání pracovníků v oblasti ochrany ohrožených dětí

Vzdělávání pracovníků v oblasti ochrany ohrožených dětí

Oponentní komentář k textu PhDr. Ptáčka a Mgr. Pemové

PaedDr. Marie Vorlová

Ochrana práv dětí v ČR představuje rozsáhlý systém opatření realizovaný v řadě oblastí a resortů.  Účinná pomoc ohroženým dětem vyžaduje systém komplexní, propojený a koordinovaný, který zajistí důslednou ochranu práv a zájmů pro všechny děti bez rozdílu.

Zajištění pomoci ohroženým dětem se  týká  celé řady profesních skupin a  problematika jejich celoživotního vzdělávání je  proto velmi široká.  Význam celoživotního vzdělávání  je však nezpochybnitelný. Dle mého názoru by proto mělo být formálně stanoveno  jako povinná podmínka pro výkon profese.

O jeho  obsahu a rozsahu je třeba uvažovat s ohledem na  potřeby  profesních rolí tak,  aby byly vytvořeny podmínky pro  jejich kvalitní výkon a  profesní rozvoj  pracovníků.

Profesní skupinou, která se významně podílí na zajišťování ochrany práv dětí,  jsou sociální  pracovníci.  Odborná způsobilost k výkonu povolání, povinnost  a podmínky dalšího vzdělávání jsou stanoveny v zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Praxe ukazuje na potřebu  přesněji a přísněji upravit kvalifikační  požadavky  na výkon  profese sociálního pracovníka stanovením  specializací  v sociální práci.   Sociálně právní ochrana dětí  nebo sociální služby pro  rodiny  a ohrožené děti představují příklady  oblastí, v kterých se povinné specializační vzdělání jeví jako velmi žádoucí, a to  s ohledem na  specifické situace  a potřeby cílových skupin.

Přesněji a důsledněji  upravené podmínky pro výkon  sociální práce,  pro   vzdělávání sociálních  pracovníků i  nároky na  specializace se  očekávají od  tzv. profesního zákona, který se v současné době připravuje.

Povinné specializační vzdělávání představuje součást celoživotního vzdělávání,  neméně významný je a bude prostor pro další vzdělávání, které vychází z individuálních potřeb a motivů pracovníků  nebo z potřeb zaměstnavatelů. Na místě je připomenout také  supervizi, která  také plní vzdělávací funkci a může přispívat k identifikaci vzdělávacích potřeb  pracovníků  a organizací.

ČR má v zajišťování sociálně právní ochrany dětí  i podpory  rodin dlouholetou tradici.  V zabezpečení  ochrany  práv dětí a  podpory rodiny, v oblasti náhradní rodinné péče, v péči o ohrožené děti tak, aby byly v souladu s Úmluvou o právech dítěte a dalšími lidsko-právními dokumenty jsou mnohé  „rezervy“.  Pozitivní změny v dosavadním systému  by měla zajistit  Národní strategie  ochrany práv dětí „Právo na dětství“.  Součástí navrhovaných opatření  a aktivit  jsou také požadavky na  vzdělávání a  rozvoj kompetencí pracovníků  všech zainteresovaných subjetů,   např. orgánů sociálně právní  ochrany, soudů, sociálních služeb, škol,  školských a zdravotnických zařízení.

Důsledná ochrana práv dětí a  práce s ohroženými dětmi  a rodinami  kladou na všechny zúčastněné profese  velmi specifické požadavky a nároky, které lze naplňovat  pouze celoživotním vzděláváním. Zajištění podmínek pro  celoživotní vzdělávání je společnou zodpovědností pracovníků, zaměstnavatelů, profesních  organizací i příslušných resortů.

PaedDr. Marie Vorlová

Autorka se dlouhodobě věnuje  sociální práci s rodinami a ohroženými dětmi . Má zkušenosti  z oblasti OSPOD a sociálních služeb.  Je vedoucí katedry sociální pedagogiky na VOŠ Jabok v Praze, koordinátorkou Rarosp (Rady pro rozvoj sociální práce), působí v o.s. Společnou cestou.

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.