Diskutujte k tématu Dohody o výkonu pěstounské péče

Dohody o výkonu pěstounské péče

Jak má vypadat dohoda o výkonu PP? Návod dává MPSV

Redakce Čí je dítě?

V rámci dohod o výkonu pěstounské péče jsou upravována práva a povinnosti pěstounů, které jsou specifikována dle konkrétních potřeb dítěte a rodiny. Dohodu mohou pěstouni uzavřít s obecním úřadem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností, krajským úřadem nebo pověřenou osobou. Pěstoun by měl dohodu uzavřít s takovým subjektem, u kterého si myslí, že bude schopen lépe zabezpečit potřeby dětí a pěstounů, např. jim zajistí lepší psychologickou pomoc, odlehčovací službu či systém vzdělávání.

Pokud pěstoun s některým z výše uvedených subjektů dohodu o výkonu pěstounské péče neuzavře do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do péče nebo rozhodnutí o zařazení osoby v evidenci (pěstouna na přechodnou dobu) do evidence, obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má pečující osoba nebo osoba v evidenci trvalý pobyt, upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností svým rozhodnutím.

Povinnost uzavřít dohodu/vydat správní rozhodnutí do 30. června

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen nejpozději do 30. června 2013 uzavřít se současnými pěstouny dohodu o výkonu pěstounské péče, popř. vydat správní rozhodnutí. Samozřejmě toto přechodné ustanovení platí v případě, že k uzavření dohody nedojde dříve a s jiným subjektem oprávněným k uzavření dohody.

Subjekt, se kterým pěstoun uzavřel dohodu, je povinen sledovat naplňování dohody prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou povinni nejméně jednou za 2 měsíce být v osobním styku s osobou pečující nebo osobou v evidenci a s dětmi svěřenými do její péče. Jestliže bude osoba pečující nebo osoba v evidenci nespokojena s plněním dohody o výkonu pěstounské péče pověřenou osobou, může se obrátit na krajský úřad, který pověření vydal. Osoba pečující nebo osoba v evidenci má rovněž možnost bez udání důvodu změnit subjekt, se kterým má dohodu uzavřenou. Naopak subjektům jsou pevně dány důvody (§ 47c odst. 2 ZSPOD), pro které mohou dohodu vypovědět.

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Analogicky státním příspěvkům poskytovaným zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je nově zaveden státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. Příspěvek ve výši 48 000 korun za kalendářní rok získá subjekt, se kterým pěstoun uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče.

Podle dostupných informací výše finančních prostředků není vázána na konkrétní rodinu, s níž je dohoda uzavřena či práva a povinnosti upraveny rozhodnutím, pokud tedy nedojde k vyčerpání celé částky na pomoc a poradenství jedné rodině (např. rodina bude mít pouze jedno svěřené dítě a nebude potřebovat či využívat všechny nabízené služby), může daný subjekt finanční prostředky využít na poskytnutí odborné pomoci jiné náhradní rodině (nebude se tedy vracet přeplatek, pokud nedojde k vyčerpání celého příspěvku na konkrétní rodinu).

Vzor dohody a správního rozhodnutí z dílny MPSV

Vzor dohody je určen osobám pověřeným výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Využít jej zajisté mohou i orgány sociálně-právní ochrany dětí, tedy především věcně a místně příslušné odbory sociálních věcí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Ty jsou prvotním subjektem, který pěstounům nabízí uzavření dohody, a které posuzují soulad návrhu takové dohody se zákonem a především s nejlepším zájmem dítěte, a to v případě, že pěstoun chce uzavřít dohodu s jiným subjektem než je samotný OSPOD.

Kromě samotného textu dohody přidává MPSV též stručné poznámky k některým ustanovením dohody.

Dohoda

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých webových stránkách vzorové správní rozhodnutí o úpravě podrobností ohledně výkonu práv a povinností pěstounů. Toto rozhodnutí musí obecní úřad obce s rozšířenou působností vydat v případě, že do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o svěření prvního dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí o zařazení pěstouna na přechodnou dobu do evidence neuzavře pěstoun dohodu o výkonu pěstounské péče s osobou oprávněnou k uzavírání těchto dohod.

Správní rozhodnutí

Správní rozhodnutí vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má trvalý pobyt osoba pečující (tj. "klasický" pěstoun) nebo osoba v evidenci (tj. pěstoun na přechodnou dobu). Ve správním rozhodnutí jsou upraveny podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností založených v § 47a zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se například o právo na poskytnutí pomoci při zajištění péče o svěřené dítě, právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci, právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě.

Zdroj informací: zákon č. 359/1999 Sb., Ministerstvo práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz

 

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.