Diskutujte k tématu Služby pro náhradní rodiny II.

Služby pro náhradní rodiny II.

Pěstouni mají nárok na služby. Jaké to ale vlastně jsou?

Redakce Čí je dítě?

Podle novely zákona o sociálně – právní ochraně dětí mají pěstouni nově nárok na celou řadu podpůrných služeb. O jaké služby se jedná, se dozvíme konkrétně v § 47a zmíněného zákona. Jde například o právo na odborné poradenství, na poskytnutí pomoci při zajištění péče o svěřené dítě, na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci nebo o právo na zprostředkování nebo zajištění možnosti zvyšovat si znalosti v oblasti výchovy a péče o dítě.

Konkrétní podoba a náplň služeb (např. minimální rozsah poradenství nebo obsah, zaměření a způsob zajištění zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě v pěstounské péči) se dozvíme v prováděcí vyhlášce k ZSPOD, která má číslo 473/2012 Sb. Určité vodítko, co jednotlivé služby, které by měly být uvedeny v dohodě o výkonu pěstounské péče, obsahují, najdeme v nově zveřejněných informacích Ministerstva práce a sociálních věcí (č. j. 2013/33463-211, ze dne 15. 5. 2013).

Blíže k jednotlivým službám:

1)      Právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě

Tuto péči mohou podle MPSV poskytovat například osoby blízké rodině, jiné pěstounské rodiny, dobrovolníci či „paní na hlídání“, kterou může mít pěstoun již nasmlouvanou nebo ji nasmlouvá subjekt uzavírající dohodu. Pro zajištění této služby není nutné využívat jen pověřené osoby. V každém případě je však žádoucí, aby osoby, které krátkodobou péči o děti poskytují, znaly specifika dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči a byly alespoň v základní míře v tomto směru poučeny a proškoleny. Subjekt, se kterým pěstoun uzavírá dohodu, hradí ze státního příspěvku službu hlídání.

2)      Právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let

V tomto právu pěstouna se otevírá možnost odpočinout si od péče o svěřené dítě. Slouží tedy především k psychohygieně pěstouna. Nabízí se několik variant využití služby, a to vždy s ohledem na specifické potřeby konkrétního dítěte. Může se jednat o hlídání dítěte přes den, návštěvy příměstských táborů či jiných táborů (nemusí se jednat o výchovně – rekreační tábory podle ZSPOD). Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že celodenní péče nemusí nutně znamenat, že dítě bude i přes noc odloučeno od pěstouna. Ze státního příspěvku je hrazeno zajištění péče o dítě, pěstouni mohou být požádáni o příplatek za stravu a ubytování dítěte. Poskytnutí této služby lze řešit i tak, že subjekt, se kterým má pěstoun dohodu, zaplatí fakturu za tábor dítěte.

3)      Právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za půl roku

Tuto pomoc může zajistit jak sám subjekt, se kterým má pěstoun uzavřenou dohodu, tak i jiná pověřená (odborně způsobilá) osoba.

4)      Právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě

Jaké okruhy informací by se měl pěstoun v rámci vzdělávání dozvědět, specifikuje vyhláška č. 473/2012 Sb. Jedná se například o znalosti a dovednosti při péči o specifické skupiny dětí, o znalosti, jak zvládat krizové situace, jak dítě připravit na návrat do původní rodiny, popřípadě na přechod do „stálé“ náhradní rodiny.

Novela ZSPOD přinesla pěstounům v této oblasti zároveň povinnost zvyšovat si své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě. Rozsah tohoto povinného vzdělávání je 24 hodin v době 12 kalendářních po sobě jdoucích měsíců.

5)      Právo na pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a na pomoc při realizaci styku rodičů s dítětem v pěstounské péči včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku.

6)      Poskytování poradenství pěstounům

Jedná se o poradenství například v těchto oblastech: řešení sociálních nebo psychických problémů, uplatňování nároků pěstounů v oblasti nemocenského, důchodového nebo zdravotního pojištění nebo třeba pomoc při využívání sociálních služeb.

Zdroj informací: Zákon č. 359/1999 Sb., prováděcí vyhláška, www.mpsv.cz, zdroj fotografie: www.pixmac.cz

 

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.